Σύνοψη έργου

Το έργο DiCultYouth εστιάζει στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους δημιουργικούς τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας στοχεύοντας να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες και την καταλληλότητα πρόσληψης των νέων ατόμων και να συμβάλει στην εξασφάλιση ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι πολιτιστικοί οργανισμοί εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες με σκοπό να ενισχύουν την καταλληλότητα πρόσληψης της νέας γενιάς.


Σκοπός του Έργου

Να ενισχύσει την καταλληλότητα πρόσληψης των ευάλωτων νέων αλλά και των νέων με εκπαιδευτικό υπόβαθρο στις ανθρωπιστικές σπουδές που επιθυμούν να δουλέψουν στη ψηφιακή αρχειοθέτηση, σε μουσεία και στον τομέα κληρονομιάς, στη διερμηνεία, στην επιμέλεια και εκπαίδευση λ.χ. σ’ ένα τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς.


Στόχοι

  • Η ανάπτυξη της αγάπης για την πλούσια ευρωπαϊκή κληρονομιά, έχοντας ως οπτική την ανάπτυξη κατάλληλων χαρακτηριστικών διαχείρισης πολιτισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Η εμπλοκή νέων ανθρώπων στην προώθηση, συνεισφορά και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η προετοιμασία νέων επαγγελματιών και το διάνοιγμα νέων πορείων στον τομέα πολιτισμού μέσα από την ανάπτυξη ουσιωδών γνώσεων πληροφορικής (IT) και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε καριέρες του πολιτιστικού τομέα.
  • Η ανάπτυξη ψηφιακής εγγραματοσύνης στους νέους παράλληλα με την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας μέσα από ένα πολλαπλώς αξιολογημένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης, για νέους με λιγότερες ευκαιρίες ώστε να αναβαθμίσει, βελτιώσει ή να επανεκπαιδεύσει τη ψηφιακή τους επάρκεια για να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας.
  • Η ενδυνάμωση της ανταλλαγής γνώσης και πρακτικής ανάμεσα σε ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα κατάρτισης και ΜΚΟ – Ανάλυση και ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τη διεξαγωγή μιας γενικής ανασκόπησης για τα παιχνίδια (a state of play review) σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες ώστε να χαρτογραφηθούν οι δεξιότητες ICT και το επίπεδο της γνώσης που απαιτείται από πολιτιστικά ιδρύματα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.
  • Η δημιουργία ενός καινοτόμου, διαδικτυακού παιχνιδιού, «παιχνιδοποιημένης κουλτούρας» και μιας ενότητας ηλεκτρονικής μάθησης που εστιάζει στην απόκτηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται Ευρωπαϊκή πολισμική κληρονομιά. Η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας όπου διάφοροι πολιτιστικοί οργανισμοί, ενδιαφερόμενοι, οργανισμοί(agencies), σχετικές δημόσιες υπηρεσίες κ.τ.λ. θα προσφέρουν καθοδήγηση και συμβουλές για μελλοντική εργοδότηση.

Μεθοδολογία

Διαδικτυακή εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων: «To DiCultYouth για μια Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία». Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής μαθησιακής ενότητας (που υπάγεται στις αρχές EQF), η οποία θα διδάσκει τις ιστορίες, τις μεθόδους και τις θεωρίες στη Ψηφιακή Κουλτούρα, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες δεξιότητες στην πολιτιστική βιομηχανία έτσι ώστε να προετοιμασεί όσο το δυνατόν καλύερα τους νέους μαθητές και τη νεολαία με λιγότερες ευκαιρίες για να δουλέψουν σε μια ψηφιακή κατεύθυνση στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα που σχετίζεται με τον τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς