Μια ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης (που υπάγεεται στις αρχές EQF) η οποία θα διδάσκει τις ιστορίες, τις μεθόδους και τις θεωρίες στην Ψηφιακή Κουλτούρα, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες δεξιότητες της πολιτιστικής βιομηχανίας έτσι ώστε να τους προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα για να δουλέψουν σε μια ψηφιακή κατεύθυνση στο κοινωνικο-οικονομικό πεδίο που σχετίζεται με τον τομέα πολιτιστικής κληρονιάς.

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης θα συγκροτείται από τρεις θεματικές και μαθησιακές ενότητες βάσει του ατομικού ρυθμού μάθησης. Αυτές θα αποτελούνται από μια σειρά δειγμάτων μαθησιακών δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης, εκπαιδευτικά εργαλεία, κείμενα φόντου (background texts), αναφορές και διαδικτυακούς συνδέσμους απευθείας σύνδεσης που θα οδηγούν σε χρήσμες πηγές πληροφόρησης, ανάλυση μελετών περίπτωσης από τη διεξαγωγή δημοσκόπησης. Το πρόγραμμα βασικά θα συγκροτείται από τρεις θεματικές περιοχές:

  • Εισαγωγή στην ψηφιοποίηση στον πολιτιστικό τομέα (Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες)
  • Δεξιότητες Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Πρακτική κατάρτιση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες

Η σειρά μαθημάτων κατάρτισης θα σχεδιαστεί επίσης με τρόπο που να συνδυάζει θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, ευκαιρίες για την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών όπως επίσης και επακόλουθη συνεχή στήριξη μόλις η πορεία των μαθημάτων ολοκληρωθεί.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος κατάρτισης θα βασιστεί στις εξής αρχές:

  • Να είναι γραμμένο σε σαφή γλώσσα εύκολα κατανοητό από όλους όσοι θα το χρησιμοποιήσουν
  • Απαλλαγμένο από οποιαδήποτε εμφανή ή λανθάνουσα διάκριση εναντίον κάποιου είτε στη διατύπωση είτε στο περιεχόμενο
  • Να παρέχει μια επαρκή βάση για τη μέτρηση, αξιολόγηση κι εκτίμηση
  • Να αντανακλά τις καλύτερες πρακτικές εργοδότησης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προδιαγραγών, όπου αρμόζει
  • Το παραδοτέο (η ενότητα κατάρτισης και το υλικό) πρόκειται να μεταφραστεί στις γλώσσες των συμμετεχόντων, πολλαπλασιάζοντας την προσβασιμότητα.
  • Η σειρά των μαθημάτων κατάρτισης και το υλικό πρόκειται να αποτλέσουν μέρος της ιστοσελίδας του έργου και θα είναι διαθέσιμα σε άλλα ιδρύματα συμμετέχοντες (πολιτιστικούς οργανισμούς, δημόσιες αρχές κτλ) και ενδιαφερόμενους με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν παρέχοντας εκπαιδευτική κατάρτιση σε επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς
e-Learning