Το παιχνίδι θα δημιουργήσει ένα εικονικό περιβάλλον (λ.χ. ένα μουσείο τέχνης) που θα αναπαράγει ρεαλιστικές καταστάσεις (προσομοιώσεις). Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες (νέοι μαθητές και νεολαία με λιγότερες ευκαιρίες) θα μάθουν να λειτουργούν σ’ ένα ασφαλές συγκείμενο, αλλά με κανόνες, διαδραστικότητα και ανατροφοδότηση. Αντικείμενο μας είναι να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους, μη εξοικειωμένους με την τέχνη και την ενασχόληση με την ιστορία, να παρέχουμε ένα πολιτιστικό συγκείμενο με τρόπο που να μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνιες εμπειρίες και να θέσουμε τη δημιουργία του ηλεκτρονικού παιχνιδιού σε πέντε αρχές: εσωτερική παρώθηση, μάθηση μέσω έντονης απόλαυσης και διασκέδασης, αυθεντικότητα, αυτάρκεια και αυτονομία και εμπειρική μάθηση.

Οι νέοι θα εφαρμόσουν τόσο τις ψηφιακές δεξιότητες τους όσο και τις δεξιότητες τους να διαπραγματεύονται, να επικοινωνούν σ’ ένα διεθνές πολιτιστικό περιβάλλον και εν τέλει να επιλύουν συγκρούσεις. Δεδομένου ότι ο ρόλος ενός πολιτιστικού οργανισμού είναι να διευρύνει τι συμβαίνει στην τάξη με μοναδικές εμπειρίες, η πρόκληση έγκειται στην παροχή ευκαιριών για την επιλογή, τη χάραξη πορείας, τη συνεργασία και τη γνώση Ευρωπαϊκής ταυτότητας και την ευαισθητοποίηση όπου το παιχνίδι θα παίζεται.

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα είναι ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο γιατί θα ενσωματώνει τα εξής στοιχεία: προκλήσεις, φαντασία, εύκολες μεθόδους μέτρησης επιτευγμάτων (επίπεδα, βαθμός κατάταξης) όπως επίσης και ικανοποίηση από την επίτευξη των στόχων.

O βασικός Εταίρος αυτού του συγκεκριμένου παραδοτέου θα είναι το CARDET

To CARDET θα προετοιμάσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία του παιχνιδιού λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστικές ικανότητες που το παιχνίδι προσπαθεί να ενισχύσει, τους μαθησιακούς στόχους του παιχνιδού που οδηγούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων του παίκτη (λ.χ. γνώση ψηφιακών δεξιοτήτων, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση ή/και αξιολόγηση), τα θέματα του παιχνιδιού (π.χ. περιπέτεια, στατηγική, δράση), το σχεδιασμό της διεπαφής και την τεχνολογία (π.χ. κινητό, εικονική πραγματικότητα, επιφάνεια εργασίας υπολογιστή)

Ο επικεφαλής του παραδοτέου θα χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως το GameMaker που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν πλούσια παιχνίδια 2D, ή το Stencyl, με σκοπό να προχωρήσουμε στη δημιουργία του παιχνιδιού.


Play the game!